Skip to content

Produkty lecznicze mogą być wyposażone w materiały minimalizujące ryzyko (materiały edukacyjne, instrukcje dla lekarzy i pacjentów, karty ostrzeżeń dla pacjentów, listy kontrolne itp.), które mają za zadanie wspomagać bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu leczniczego. Zamierzonymi odbiorcami tych materiałów są osoby związane zawodowo ze służbą zdrowia (np. lekarze, farmaceuci i pielęgniarki) i/lub pacjenci i ich opiekunowie. Materiały minimalizujące ryzyko są wytwarzane przez podmiot odpowiedzialny za produkt leczniczy. Zawartość i dystrybucja tych materiałów jest uzgadniana z narodową agencją rejestracyjną.

Materiały znajdziesz tutaj.

 

Pamiętaj, jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49 21 301, fax: 22 49 21 309, https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego:
Orion Pharma Poland Sp. z o. o., 00-446 Warszawa, ul. Fabryczna 5A, tel./faks 22 833 31 77, e-mail: ndl@orionpharma.info.pl lub poprzez formularz online.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.